Global Student Services Since 2001

น้องออมสิน

เริ่มแรกน้องรัตน์มาออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และต่อวีซ่านักเรียนครั้งแรก โดยลงคอร์สเรียนระยะสั้น หลังจากนั้นน้องรัตน์ ได้ค้นพบตัวเองว่าอยากเรียนต่อด้านบริหาร จึงตัดสินใจต่อวีซ่านักเรียนอีกครั้งกับพี่ๆ GSS และตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดที่ประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top